November 2022 Edition

Jane Yang-D'Haene Moon Jar, 2022 Medium: stoneware, slip, color slip, [...]